" A r b o z o r g   d i e   w e r k t ! "
 

Medische keuringen

Zoeken

    

Oogtest

Bijgaand treft u een indicatieve oogtest aan. Deze test geeft een zeer globale indicatie en voorkomt dat u op de keuring niet voldoet aan de eisen die gesteld worden volgens de regeling rijgeschiktheid 2000.

Bij twijfel, gaat u eerst bij de opticien langs, waarbij u aangeeft dat u binnenkort voor het rijbewijs gekeurd moet worden. De opticien dient dan in het advies rekening te houden met onderstaande actuele eisen uit de "regeling eisen geschiktheid 2000"

Voor de rijbewijkeuring voor de personenwagen (ABE ofwel groep 1 rijbewijzen) is het vrijwel altijd voldoende als het gezichtsvermogen van beide ogen samen (binoculaire visus) met of zonder bril ten minste 0,5 bedragen.

Voor de rijbewijskeuring voor de vrachtwagen (CDE ofwel groep 2 rijbewijzen) is het vrijwel altijd voldoende als het beste oog (evt. met bril of contactlens) ten minste 0.8 bedraagt en het minder goede oog (evt. met bril of contactlens) ten minste 0.1.

Uitvoering onderstaande indicatieve test:

  • Zorg dat u monitor zodanig is ingesteld dat alle grijstinten in de linker balk zichtbaar zijn
  • Zorg daarbij dat ook de verschillende kleuren in de rechter balk even helder zijn
  • Meet vervolgens de afstand van de dubbele pijl tussen de kaartjes
  • Vermenigvuldig die afstand met 25. Dat is de afstand die u met uw ogen vanaf uw monitor moet gaan zitten.
  • Kijk vervolgens afwisselend met uw linker en met uw rechter oog, door afwisselend uw ogen met de handpalm af te dekken. U mag dus niet met twee ogen kijken!
  • Uw gezichtsvermogen is waarschijnlijk in orde als u alle letters en tekens, dus ook de kleinste, kunt lezen en zien.

Voorkom teleurstelling op de keuring en ga bij twijfel eerst bij de opticien langs!

Oogtest voor op de monitor

BTW-Tarief keuringen

Sinds 1 januari 2008 zijn de rijbewijskeuringen belast geworden met het hoge BTW-tarief van 19%. Naar aanleiding van het 'lenteakkoord' is per 1 oktober 2012 het BTW-tarief verhoogd naar 21%. 

Het hoge BTW-tarief is per 1 oktober 2012 van 19 naar 21 procent gegaan.  
Het hoge belastingtarief is van toepassing op alle diensten van arbodiensten/bedrijfsartsen die NIET te maken hebben met medische diensten met het doel het beschermen, in stand houden of herstellen van de gezondheid van individuele werknemers. Deze diensten zijn namelijk (nog) wél vrijgesteld van BTW.

De meeste medische keuringen, administratieve taken en advies is zodoende belast met het hoge BTW-tarief. Het lenteakkoord van 2012 heeft dus direct invloed gehad op de tarieven van keuringen. Dus ook op de rijbewijskeuringen!

Met de invoering van de BTW in 2008, heeft SMS bv gekozen om de kostenverhoging op de rijbewijskeuringen van 19% BTW voor haar eigen rekening te nemen. Dit is dus NIET doorbelast naar de keurling.

Ook met de verhoging van de BTW per 21 oktober 2012 naar 21% heeft SMS bv na onderzoek naar de effecten van deze maatregel, besloten om ook deze verhoging voor eigen rekening te nemen.

U betaalt dus hetzelfde tarief, echter nu inclusief BTW. 

30-05-2012 | Zie ook BTW-Tarief en BusinessCompleet.nl

Wettelijke regelingen

Regeling Maatregelen Rijvaardigheid & Geschiktheid (klik hier)

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat, houdende nadere regels met betrekking tot de maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid, bedoeld in Hoofdstuk VI, paragraaf 9, van de Wegenverkeerswet 1994.

Reglement Rijbewijzen (klik hier)

Besluit van 30 mei 1996, houdende uitvoering van de Wegenverkeerswet 1994.

Regeling eisen geschiktheid 2000 (klik hier)

In deze regeling staan de eisen met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke geschiktheid om motorrijtuigen te mogen besturen. Deze regels zijn opgesteld door de minister van Verkeer en Waterstaat. De vaststelling van de geschiktheid voor één of meer rijbewijscategorieën geschiedt door middel van afgifte van de Verklaring van geschiktheid door het CBR.

Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid - codebijlage  (klik hier)

Het officiële document (Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid – codebijlage) vindt u via deze link.
In dit document staan de codes die de voorzieningen aanduiden in of aan het motorrijtuig, in verband met functiebeperkingen van de betrokken rijbewijshouder. Het kan daarbij ook gaan om voorzieningen die tot de standaarduitrusting van het betrokken motorrijtuig behoren, zoals bijvoorbeeld bij de codes 10.02 en 40.01.
Ook de codes die de eisen aanduiden die om medische redenen aan de betrokken rijbewijshouder worden gesteld, zijn opgenomen. Daarnaast bevat de lijst administratieve codes. Daarmee wordt bijvoorbeeld aangeduid dat de uit het rijbewijs voortvloeiende bevoegdheid is beperkt tot het besturen van voertuigen met een bepaalde maximum massa, met een bepaalde maximum cilinderinhoud of een beperkt aantal zitplaatsen.

Medische brochures en regelingen van het CBR (klik hier)

Folders, wettelijke regelingen, keuringsformulieren en overige informatie is via deze link te vinden op de site van het CBR.

Gemeente informatie

Hieronder treft u een aantal verwijzingen naar gemeentes met informatie over het aanvragen van het rijbewijs.

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op:
Telefonisch: 046 - 43 61 333
Internet     : Vraag het SMS bv

Gemeente Beek

Gemeente Sittard-Geleen

Gemeente Stein-Elsloo

Gemeente Maastricht

Gemeente Heerlen

Chauffeurskeuring (PMO) - vervolg

Chauffeurskeuring (PMO) zoals bedoeld in de CAO beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen

Medische keuring Chauffeur / Kraanmachinist Middels de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen is in het kader van de Arbozorg geregeld dat werknemers in deze sector regelmatig een medische keuring kunnen ondergaan.
In voornoemde CAO staat onder hoofdstuk III, artikel 6 het volgende: 2a: In het kader van de Arbozorg dient de werkgever de werknemer bij het aangaan van de dienstbetrekking medisch te laten keuren. Deze bepaling geldt niet voor administratief- en leidinggevend personeel. Deze verplichting vervalt indien uit een schriftelijk keuringsbewijs van de werknemer blijkt dat de werknemer recentelijk een soortgelijke medische keuring heeft ondergaan. De datum van het keuringsbewijs mag maximaal één jaar voor het aangaan van het dienstverband liggen.
2b: Bij voortduring van het dienstverband dient de werkgever de werknemer iedere 5 jaar te laten keuren (de PAGO-keuring) door een daartoe bevoegde arts. Deze verplichting geldt ook voor het administratieve en leidinggevende personeel vanaf 40 jaar. De zwaarte van de keuring is afhankelijk van de risico's verbonden aan de functie. CAO-partijen zullen bewerkstelligen dat een gecombineerde rijbewijs/PAGO-keuring wordt aangeboden.
2c: In afwijking van lid 2b dienen werknemers vanaf 50 jaar, indien zij daarom verzoeken, ieder jaar gekeurd te worden.
2d: De kosten van de PAGO-keuringen en van eventuele op grond daarvan te treffen maatregelen en de kosten van de gecombineerde rijbewijs/PAGO-keuring zijn voor rekening van de werkgever, tenzij daarin wettelijk op andere wijze wordt voorzien. Ten aanzien van de loonbetaling wordt in dit verband verwezen naar artikel 65 lid 1 sub l.
Hieruit vloeien samengevat de volgende  CAO verplichtingen voort: - Werknemers worden bij in dienst treding en vervolgens 1x per 5 jaar gekeurd; - Administratief en leidinggevend personeel 1x per 5 jaar vanaf 40 jaar; - Werknemers van 50 tot 59 jaar steeds 1x per 3 jaar; - Werknemers vanaf 59 jaar steeds 1x per jaar.
Voor de duidelijkheid: Deze keuring is dus géén rijbewijskeuring, echter kan bij adequate planning en samenspraak met de werkgever wel gezamenlijk in één keuring uitgevoerd worden door SMS bv!
Regeling eisen geschiktheid 2000 In deze regeling staan de eisen met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke geschiktheid om motorrijtuigen te mogen besturen. Deze regels zijn opgesteld door de minister van Verkeer en Waterstaat. De vaststelling van de geschiktheid voor één of meer rijbewijscategorieën geschiedt door middel van afgifte van de Verklaring van geschiktheid door het CBR.
U kunt de 'Regeling eisen geschiktheid 2000' downloaden vanaf deze site. Ook vindt u bij de brochures de tekst 'Rijgeschiktheid van personen met een ICD' Een overzicht van brochures en regelingen vindt u op de website van het CBR.
Eénmalige afstemming bestaande medische beroepskeuring (Chauffeurspas) en de rijbewijskeuring Om kosten van een extra keuring te besparen raadt SMS bv werkgevers aan om ervoor te zorgen dat wanneer de chauffeurspas verloopt te bekijken of het rijbewijs ook bijna verloopt. Omdat voor de meeste beroepschauffeurs de datum van de medische keuring en de afgiftedatum van het groot rijbewijs niet overeenstemmen, zijn in het kader van synchronisatie een aantal voorbeelden uitgewerkt. Deze voorbeelden zijn bedoeld om de beroepskeuring en de rijbewijskeuring op elkaar af te stemmen. Immers, een gecombineerde medische keuring - die dus voor zowel het doeleind van medische keuring als het doeleind van de rijbewijsverlenging kan dienen – scheelt op langere termijn één of meerdere medische keuringen.
Deze voorbeelden hebben alle vier een ander uitgangspunt. Afgezien van het eerste voorbeeld, vindt binnen de overige drie voorbeelden een moment plaats van afstemming van de beroepskeuring met de rijbewijskeuring. Zie hiervoor de bijlage bij deze tekst. (volg deze link voor de voorbeelden)
Voor de keuring bij SMS bv dient u mee te nemen: De ingevulde vragenlijst chauffeurs/kraanmachinnist, die u door het secretariaat van SMS wordt toegezonden bij het maken van een afspraak; Een geldige legitimatie (paspoort of ID kaart); Medicijnen (indien van toepassing) in het doosje met de stikker van de apotheek; Ochtend urine in een goed schoongewassen potje of een potje verkrijgbaar bij uw apotheek.
De keuring bij SMS bv bestaat uit: Beoordeling vragenlijst chauffeurs/kraanmachinist; Gesprek met de bedrijfsarts; Meting bloeddruk, lengte en gewicht; Klein neurologisch onderzoek; Lichamelijk onderzoek door de bedrijfsarts; Oog onderzoek zowel met als zonder bril/contactlenzen (Bij contactlenzen, zorg  dat u deze hygiënisch kunt uitdoen!); Gehoor onderzoek; Urine onderzoek (op glucose); Invullen en lamineren gezondheidspas bij gebleken geschiktheid.
Afhankelijk van leeftijd of op indicatie/risico (vooraf geoffreerd): Longfunctieonderzoek; ECG (Electrocardiogram) in rust.
Afhankelijk van soort transport en de daarin voorkomende risicofactoren voor de gezondheid (vooraf geoffreerd): Bloedonderzoek
Een afspraak maken? Via aanvraagformulier: klik hier per e-mail                   : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch             : 046-43 61 333
Indien u dat wenst en de planning dat toelaat, kan tegen meerprijs de keuring in de avond-, nacht- of weekeinduren plaatsvinden.

 

Secretariaat