Privacyreglement SMS bv

Wat gebeurt er met uw gegevens? Door tal van organisaties worden uw persoonlijke gegevens geregistreerd. Om u te beschermen tegen misbruik van die registratie is er de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Elke instantie die gegevens van u en over u bijhoudt is aan deze wet gebonden.

Ook Senden Medical Services B.V. (SMS bv) heeft zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens te houden. SMS bv bewaart een aantal persoonlijke gegevens over u. Van naam en adres tot en met uitvoerige medische dossiers. Al deze zaken worden geregistreerd.

SMS bv verwerkt deze gegevens voor:
- De arbo-zorg in bedrijven en instellingen (w.o. keuringen);
- De verzuimbegeleiding;
- De reïntegratie van werknemers bij ziekte of arbeidsongeschiktheid

Zonder goed reglement kan SMS bv dit niet. In het reglement moet duidelijk beschreven zijn wat er met de gegevens wél en wat níet mag gebeuren. SMS bv heeft dan ook een privacyreglement dat u beschermt tegen elke mogelijke vorm van oneigenlijk gebruik van uw gegevens nu en in de toekomst. U heeft er immers recht op dat SMS bv uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelt!

Bedrijfsarts

SMS bv beschikt over informatie als keuringsuitslagen, rapporten over spreekuurbezoek, meldingen over verzuim en eventuele bijzondere beroepsrisico’s.
Zulke informatie, die rechtstreeks van invloed is op uw persoonlijke levenssfeer, is allereerst bestemd voor de bedrijfsarts en andere medewerkers van SMS bv. Een bedrijfsarts heeft, net als alle andere artsen, een geheimhoudingsplicht. Ook de niet-medische medewerkers van SMS bv die met privacy-gevoelige gegevens in aanraking komen hebben een geheimhoudingsplicht.

Wie weet wat?

Er zijn drie partijen die van SMS bv informatie over u kunnen krijgen: de werkgever, de uitvoeringsinstelling en, niet in de laatste plaats, uzelf.

Werkgever
De werkgever heeft, deels met uw goedvinden, recht op de resultaten van keuringen en onderzoeken.

Uitvoeringsinstelling
Achtergrondinformatie over u die voortkomt uit keuringen, onderzoeken en controles blijft onder de hoede van SMS bv en wordt dus niet doorgegeven aan uw werkgever. Ook de uitvoeringsinstelling, die uw eventuele Ziektewet- of WAO- uitkering betaalt, krijgt informatie die nodig is om uw beroep op een uitkering te beoordelen.

Uzelf
U heeft altijd het recht om informatie in te zien die door SMS bv is vastgelegd. Als blijkt dat gegevens in uw dossier niet juist zijn, kunt u vragen om correctie.
SMS bv vernietigt tien jaar na het laatste contact alle gegevens die over u worden bewaard. Voor een beperkt aantal beroepen is er een wettelijk vastgelegde langere bewaartermijn, in verband met onder meer blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Senden Medical Services B.V.

SMS bv heeft een uitvoerig privacyreglement, dat voor u ter inzage ligt. Als u vragen heeft over bepaalde gegevens die over u worden bewaard, dan zullen die in de meeste gevallen snel en correct beantwoord kunnen worden door de bedrijfsarts of een andere medewerker die de gegevens heeft geregistreerd.
Het is natuurlijk mogelijk dat u er samen niet uitkomt. In dat geval kunt u de directie van SMS bv schriftelijk vragen om de gewenste informatie. Ook kunt u onze klachtenprocedure nalezen in onze klachtenfolder.
 
Vragen?
Heeft u naar aanleiding van ons privacyreglement vragen? Klik hier voor contact.