" A r b o z o r g   d i e   w e r k t ! "
 

Disclaimer

Zoeken

    

Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze internetsite, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer (“Disclaimer”) zijn van toepassing op deze internetsite (www.smsbv.nl) van Senden Medical Service B.V. (“SMS bv”), Postbus 144, 6190 AC Beek (Lb), Ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 58154582 bij KvK Zuid-Limburg, en voor alle door SMS bv vervaardigde, geregistreerde en gehoste websites. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.


Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van deze internetsite
De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.


Hoewel SMS bv tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt SMS bv expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

SMS bv garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze internetsite of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. SMS bv is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door SMS bv of door u aan SMS bv middels deze website of anderszins langs elektronische weg.

Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

De informatie op deze internetsite is specifiek gericht op het publiek in Nederland.

SMS bv beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Informatie op deze internetsite
SMS bv besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze internetsite. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. SMS bv wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. SMS bv behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.


De informatie die verstrekt wordt op deze internetsite is van algemene aard, bedoeld om een ieder te informeren over SMS bv en over de door haar ontplooide activiteiten en is uitdrukkelijk niet bedoeld als een persoonlijk advies in de zin van de arbowetgeving, Wet Verbetering Poortwachter en/of andere wetgeving.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere internetsites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. SMS bv aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. SMS bv behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.


Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij SMS bv of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van SMS bv.

Virussen
Hoewel SMS bv zich daartoe inspant, kan SMS bv niet garanderen dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
SMS bv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als SMS bv op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

- Defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en
  andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van
  deze internetsite;
- De informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden;
- Het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die
  aan SMS of aan u wordt gezonden;
- De werking of het niet beschikbaar zijn van deze internetsite;
- Misbruik van deze internetsite;
- Verlies van gegevens;
- Het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite
  beschikbaar wordt gesteld of aanspraken van derden in verband met
  gebruik van deze internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkeres van SMS bv.

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen
SMS bv behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.


Senden Medical Service B.V.

All Rights Reserved

 

Secretariaat