" A r b o z o r g   d i e   w e r k t ! "
 

Vaccinaties

Zoeken

    

Andere vaccinaties

Behalve de meest gevraagde griepvaccinatie of griepspuit, kan SMS bv op verzoek van de klant en werknemersvertegenwoordiging ook bedrijfsgerichte vaccinaties vakkundig uitvoeren. De vaccinatie is een middel om de werknemers te beschermen tegen ernstige infectieziekten. Uw medewerkers dienen goed beschermd te zijn tegen alle invloeden van buitenaf. Uw bijdrage aan preventie is bij SMS bv in goede handen!

Voorbeelden van andere vaccinaties welke door SMS bv uitgevoerd kunnen worden, zijn onder andere:
• Hepatitis A vaccinatie
• Hepatitis B vaccinatie
• Hepatitis A+B vaccinatie
• Tetanus vaccinatie

Lees meer over:
Vaccinatie van werknemers
Risicogroepen
Biologisch arbeidshygiënische strategie
Beroepsinfecties
Beroepsziekte
Blootstelling
Vaccinatie

Vaccinatie van werknemers:
Als werknemers risico lopen om besmet te raken door blootstelling aan biologische agentia op het werk zijn werkgevers volgens de Arbowet verplicht om hun personeel te beschermen tegen infectie en dienen ze zo mogelijk vaccinatie aan te bieden. Dit risico moet blijken uit de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Indien er een (of enig) risico bestaat heeft de werknemer recht op vaccinatie als voor de betreffende agentia een vaccin bestaat.

Voor hepatitis B geldt sinds begin 2000 zelfs een specifieke beleidsregel (Beleidsregel 4.91 Arbobesluit) voor medewerkers die te maken hebben met bloedcontacten. Dat geldt voor gezondheidswerkers, maar ook voor bijvoorbeeld verzorgers van proefdieren of schoonmakers die met besmet materiaal in contact kunnen komen. Een regelmatig voorkomend misverstand hierbij is dat men denkt dat werknemers die niet op de lijst in de beleidsregel staan, geen recht op vaccinatie zouden hebben. Echter, iedereen die enige kans heeft op blootstelling heeft recht op vaccinatie.

Risicogroepen:
• mensen die naar veel plekken in de wereld reizen zoals ontwikkelingswerkers, uitgezonden militairen, vertegenwoordigers van multinationale ondernemingen en luchtvaartpersoneel;
• mensen die veel in contact komen met dieren: dierenartsen, medewerkers van dierentuinen en laboratoriumwerkers;
• mensen die veel in contact komen met natuur en (stilstaand, rottend) water: boswachters, veldwerkers, waterwerkers (waterschappen) en medewerkers van rioolzuiveringsinstallaties;
• medewerkers van afval- en composteerbedrijven;
• mensen werkzaam in de gezondheidszorg;
• medewerkers van crèches en onderwijzend personeel;
• monteurs, schoonmakers, onderhoudspersoneel (met name legionella);
• mensen met veel publiekscontacten;
• wasserijmedewerkers;
• medewerkers in de levensmiddelenindustrie.

Tot nog toe hebben arbodiensten niet veel aandacht voor dit onderwerp. In de opleiding komen infectieziekten slechts mondjesmaat aan de orde. Een flink gedeelte van het kortstondig verzuim wordt vermoedelijk door biologische agentia veroorzaakt, maar arbodiensten en werkgevers hebben slechts weinig idee van de oorzaken van dit verzuim. Er is een gebrek aan kennis en ervaring, zo blijkt uit de praktijk van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCVB) en de Arbeidsinspectie. Dit komt ook doordat het lastig is om de infectieziekten en de veroorzaker ervan te identificeren.

Een meer methodische benadering kan een bijdrage leveren aan een verhoogd 'biologisch' bewustzijn van de bedrijfsarts, en daarmee ook van werkgevers en werknemers. Multidisciplinaire samenwerking tussen bedrijfsarts en arbeidshygiënist kunnen daarbij soelaas bieden. Periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek kan helpen oorzaken en oplossingen in kaart te brengen.

Een biologisch arbeidshygiënische strategie kan helpen:
-
aanpak van de bron (vermijden biologisch agens, het verwijderen ervan);
- desinfectie (pas op voor de giftige eigenschappen);
- afscherming;
- vectorenbestrijding (vliegen, ratten, vogels, mensen);
- transmissie-onderbreking;
- organisatie (werknemers weghouden, zonering, isolatie);
- technisch hygiënische maatregelen (wc, afzuiging, UV, sluizen, desinfectiemiddelen);
- persoonlijke hygiënische maatregelen (gedrag);
- gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen;
- vaccinatie (tetanus, hepatitis A en B, kinderziekten);
- diagnostiek versnellen (legionella, Weil, Lyme), EHBO, aanpak van calamiteiten.

Beroepsinfecties:
Typische beroepsinfecties zijn hepatitis A en B, TBC, de ziekte van Lyme, slagerswratten of een schimmelallergie.

Besmette werknemers kunnen andere werknemers 'aansteken', hun gezin besmetten en aldus een risicogroep vormen voor infecties in de hele samenleving.

Beroepsziekte:
Hepatitis B en C zijn de enige echte beroepsziekten in deze categorie. Alleen onder slechte hygiënische omstandigheden geldt dit eventueel ook voor hepatitis A. 

Blootstelling:
Elk beroep waarbij (waarschijnlijk) sprake is van blootstelling aan bloed, bloedproducten, lichaamsvloeistoffen en biologisch materiaal. Indien er een reële beroepsmatige contactmogelijkheid is en er geen meer voor de hand liggende andere infectiebron bestaat wordt voldaan aan het blootstellingscriterium. 

Vaccinatie:
Vaccinatie is een zeer effectieve methode om mensen preventief te beschermen tegen mogelijke infecties. Daarom wordt de werkgever geacht iedere werknemer een vaccinatie aan te bieden tegen alle mogelijke biologische agentia die men op het werk kan tegenkomen.

Secretariaat