" A r b o z o r g   d i e   w e r k t ! "
 

Medische keuringen

Zoeken

    

Medibuskeuring

Middels de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Besloten busvervoer is in het kader van de Arbozorg geregeld dat werknemers in deze sector regelmatig een medische keuring kunnen ondergaan. De Medibuskeuring kan bij SMS bv aangevraagd worden voor het verkrijgen van een Medibuspas.

Medische keuring eens in de vijf jaar volgens richtlijnen Medibus

Volgens de Wet Personenvervoer artikel 74 (en het daarmee samenhangende Besluit personenvervoer 2000 art 74-77) mag een chauffeur alleen een bus besturen als diegene in het bezit is van een niet ouder dan vijf jaar zijnde geneeskundige verklaring. Uit de verklaring blijkt dat hij geen lichamelijke of geestelijke afwijkingen heeft welke hem zouden kunnen beletten een bus naar behoren te besturen. De chauffeur beschikt daarbij o.a. over voldoende gehoor- en gezichtsvermogen.
De geneeskundige verklaring wordt afgegeven door een arts die werkt bij een gecertificeerde arbodienst (Arbo-arts) of door een geregistreerd bedrijfsarts, erkend door Stichting Medibus of zijn rechtsopvolger STOABB ("Medibus"). Deze eis is eveneens vastgelegd in de wet, in artikel 14, derde lid, van de Arbeidsomstandighedenwet 1998.

Vanuit de Nederlandse wetgever is de werkgever verplicht elke chauffeur eens in de vijf jaar te laten keuren door een Arbo-arts of een geregistreerd Bedrijfsarts. Medibus heeft t.b.v. de keuring voorwaarden geformuleerd welke zijn neergelegd in de CAO voor het besloten busvervoer. Medibus verstrekt medibuspassen gratis aan arbodiensten en geregistreerd Bedrijfsartsen.

Procedure medibuspassen

Medibus geeft de geneeskundige passen af aan de gecertificeerde Arbo-diensten en geregistreerde Bedrijfsartsen. Zij krijgen bij een aanvraag standaard 15 passen toegestuurd waarvan de nummers worden geregistreerd bij Medibus. Door Medibus wordt aan de Arbo-diensten en geregistreerde Bedrijfsartsen gevraagd om de passen terug te melden aan Medibus na afgifte. De teruggemelde passen worden bijgehouden in een database. Aan de pasnummers zijn chauffeurs gekoppeld. Indien een chauffeur de pas verliest dan dient hij daarvan aangifte te doen bij de politie en het door te geven aan Medibus. De Arbo-arts of geregistreerde Bedrijfsarts kan dan opnieuw zonder keuring een handtekening zetten op een nieuwe pas en verklaren dat de chauffeur voor de resterende periode gekeurd is. Op de achterkant van de pas kan dat geschreven worden. Doordat de nummers van de passen met daaraan een chauffeur gekoppeld worden teruggemeld door de Arbo-diensten en geregistreerde Bedrijfsartsen ontstaat er een sluitend systeem. Op deze wijze is frauderen met de passen niet mogelijk. Immers wanneer er geen registratie plaatsvindt van de passen zou er geen controle zijn. In dat geval zou het mogelijk zijn om de passen zelf te beschrijven.

De Medibuspas is geldig voor 5 jaar. Hoewel hier geen consensus over is met betrekking tot de Medibuspas, hanteert SMS bv bij gebleken geschiktheid in de leeftijdscategorie 50 tot 59 jaar een geldigheid van 3 jaar en vanaf de leeftijd van 59 jaar steeds 1 jaar.

Medische keuring bij verlenging rijbewijs

Met ingang van 1 januari 2005 geldt een nieuwe procedure bij de aanvraag of verlenging van het rijbewijs voor beroepsmatige chauffeurs (Categorie C & D). Bij iedere verlenging dient een medische keuring te worden ondergaan. De medische keuring bestaat uit twee delen. Namelijk het invullen van de medische verklaring en de keuring door een geregistreerd bedrijfsarts. Lees meer hierover bij de rijbewijskeuring, die SMS bv ook voor u kan uitvoeren.

Verschil in keuringseisen tussen de beroepskeuring (Medibus) en de rijbewijskeuring

De reeds in Nederland gehanteerde keuringseisen voor o.a. beroepschauffeurs (Medibus) staan opgenomen in de wettelijk vastgestelde ‘Regeling eisen geschiktheid 2000’ (zie verder in tekst). De keuringseisen voor de Rijbewijskeuring zijn op Europees niveau bepaald en komen nagenoeg overeen met de keuringseisen zoals Nederland deze al toepaste voor beroepskeuringen. Echter, op het gebied van diabetes en gezichtsscherpte zijn de Europese eisen strenger. Dit kan als gevolg hebben dat een beroeps-chauffeur, die voorheen medisch is goedgekeurd, bij een eerstvolgende keuring na 1 januari 2005, afgekeurd wordt op het gebied van diabetes of gezichtsscherpte. Het CBR heeft aangegeven dat zij zich streng zal moeten houden aan de bindende Europese keuringseisen. 

Eénmalige afstemming bestaande medische beroepskeuring (Medibus) en de rijbewijskeuring

Om kosten van een extra keuring te besparen raadt Medibus (en SMS) werkgevers aan om ervoor te zorgen dat wanneer de medibuspas verloopt te bekijken of het rijbewijs ook bijna verloopt. Omdat voor de meeste touringcar- en buschauffeurs de datum van de medische keuring en de afgiftedatum van het groot rijbewijs niet overeenstemmen, zijn in het kader van synchronisatie een aantal voorbeelden uitgewerkt. Deze voorbeelden zijn bedoeld om de beroepskeuring en de rijbewijskeuring op elkaar af te stemmen. Immers, een gecombineerde medische keuring - die dus voor zowel het doeleind van medische keuring als het doeleind van de rijbewijsverlenging kan dienen – scheelt op langere termijn één of meerdere medische keuringen.

Deze voorbeelden hebben alle vier een ander uitgangspunt. Afgezien van het eerste voorbeeld, vindt binnen de overige drie voorbeelden een moment plaats van afstemming van de beroepskeuring met de rijbewijskeuring. Zie hiervoor de bijlage bij deze tekst. (volg deze link voor de voorbeelden >>)

Tijdig keuren!

Vanaf 1 januari 2005 kan het rijbewijs (groep 2) pas worden aangevraagd, of worden verlengd, wanneer hiervoor een “Verklaring van geschiktheid” is afgegeven door het CBR. Het is hierbij zaak dat de chauffeur zich al tijdig medisch laat keuren, dat wil zeggen, volgens het advies van CBR tenminste drie tot zes maanden voordat de verlenging van het rijbewijs moet plaatsvinden. Immers, mocht een herkeuring (bijvoorbeeld door een specialist) moeten plaatsvinden dan zal dit extra tijd kosten. Het CBR geeft pas een "Verklaring van geschiktheid” af als een chauffeur volledig medisch is goedgekeurd. Daarnaast  kost het indienen van de “Eigen Verklaring” bij CBR en de afgifte van de “Verklaring van geschiktheid” ook nog enige tijd. Het CBR mag namelijk maximaal drie weken voor deze administratieve handeling nemen.

Een chauffeur die op de afloopdatum van geldigheid van zijn rijbewijs nog niet in het bezit is van een “Verklaring van geschiktheid” van het CBR zal zijn rijbewijs nog niet kunnen verlengen. Dit heeft als gevolg dat deze chauffeur wettelijk niet vakbekwaam wordt bevonden om zijn beroep uit te oefenen. Chauffeurs die niet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs zullen bij aanhouding door IVW geconfronteerd worden met hoge boetes.

Kosten van de rijbewijskeuring:

Volgens artikel 51, lid 2 van de CAO voor het besloten busvervoer zouden de kosten van de medische keuringen en de op grond daarvan te treffen maatregelen voor rekening van de werkgever komen, voor zover daar niet op andere wijze wettelijk in wordt voorzien.

geldigheidsduur van het rijbewijs

De bovengenoemde medische keuring dient plaats te vinden bij elke vernieuwing van het rijbewijs. De Nederlandse geldigheidstermijn voor grote rijbewijzen is sinds 2013 5 jaar. De Europese Commissie heeft voorgesteld om in de hele Europese Unie een geldigheidstermijn voor grote rijbewijzen van 5 jaar in te voeren, zoals nu al het geval was in landen als Duitsland en Frankrijk.

Medibus adviseert werkgevers het volgende:

De werkgever kan de verloopdata van de rijbewijzen in kaart brengen. Op deze manier creëert u een overzicht waaruit blijkt wanneer een chauffeur zich moet laten keuren en of nog gebruik gemaakt kan worden van het geneeskundig verslag dat ten behoeve van de medische keuring voor de beroepsuitoefening heeft plaatsgevonden. Aan te raden is om dit reeds drie maanden voor de verloopdatum van het rijbewijs te laten plaatsvinden. De gebruikers van het programma AGP-Trip kunnen eventueel hun signaleringstermijn hierop aanpassen.

Deze keuring is dus géén rijbewijskeuring, echter kan bij adequate planning en samenspraak met de werkgever wel gezamenlijk in één keuring uitgevoerd worden door SMS!

Regeling eisen geschiktheid 2000

Vanuit de Wet Personenvervoer is via artikel 74 (algemene maatregel van bestuur) de link naar het Besluit personenvervoer 2000 te vinden. Als aanvulling daarop is een nadere regeling van kracht, namelijk de Regeling eisen geschiktheid 2000. In deze regeling staan de eisen met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke geschiktheid om motorrijtuigen te mogen besturen. Deze regels zijn opgesteld door de minister van Verkeer en Waterstaat. De vaststelling van de geschiktheid voor één of meer rijbewijscategorieën geschiedt door middel van afgifte van de Verklaring van geschiktheid door het CBR. Voor de geschiktheid van het uitoefenen van een functie binnen het beroepsgoederenvervoer over de weg wordt deze regeling zowel bij de chauffeurskeuring als bij de beoordeling arbeidsgeschiktheid bij ziekte ook gebruikt.

U kunt de 'Regeling eisen geschiktheid 2000' downloaden vanaf deze site. Ook vindt u bij de brochures de tekst 'Rijgeschiktheid van personen met een ICD' Een overzicht van de meest recente brochures en regelingen vindt u op de website van het CBR.

Voor de keuring bij SMS bv dient u mee te nemen:

  • De ingevulde vragenlijst (bus)chauffeurs, die u door het secretariaat van SMS wordt toegezonden na het maken van een afspraak;
  • Een geldige legitimatie (paspoort of ID kaart);
  • Medicijnen (indien van toepassing) in het doosje met de stikker van de apotheek;
  • Ochtend urine in een goed schoongewassen potje of een potje verkrijgbaar bij uw apotheek.

De keuring bij SMS bv bestaat uit:

- Beoordeling vragenlijst (bus)chauffeurs;
- Gesprek met de bedrijfsarts;
- Meting bloeddruk, lengte en gewicht;
- Klein neurologisch onderzoek;
- Lichamelijk onderzoek door de bedrijfsarts;
- Oog onderzoek zowel met als zonder bril/contactlenzen
  (Bij contactlenzen, zorg  dat u deze hygiënisch kunt uitdoen!);
- Gehoor onderzoek (Screening);
- Urine onderzoek (op glucose);
- Invullen Medibuspas bij gebleken geschiktheid
  (bij gecombineerde keuringen ook invullen van Geneeskundig verslag bij de Eigen verklaring CBR).

Meer informatie over Medibuskeuring?

SMS bv is specialist op het gebied van medische keuringen. Voor meer informatie over de medibuskeuring of het maken van een afspraak neemt u contact op met SMS bv.

Secretariaat