" A r b o z o r g   d i e   w e r k t ! "
 

Medische keuringen

Zoeken

    

Loodwerkers keuring

De loodwerkers keuring is bestemd voor medewerkers die tijdens hun werkzaamheden bloodstelling kunnen hebben aan lood.

Voorkomen van Lood

Lood is een zwaar metaal dat in veel industrieën wordt gebruikt, zoals in de glasindustrie, bij de fabricage van accu’s, batterijen en soldeer, in de verfindustrie, bouwmaterialen en in legeringen. Hoge blootstelling aan lood kan ook voorkomen in loodsmelterijen en raffinaderijen, bij de productie van batterijen, bewerken en lassen van staal, in de bouwnijverheid, rubber- en kunststoffenindustrie, drukkerijen, schietbanen, bij de reparatie van radiatoren en andere werkzaamheden waarbij met lood gesoldeerd wordt.
Producten die lood kunnen bevatten zijn accu’s, dakbedekking, kristalglas, menie, verfdroger, munitie, soldeer, stralingsbescherming, toepassingen als niet ontleedbare stof of als legering in geluidsisolatie, kabelmantel, orgelpijpen, zekeringen, etc.. Lood vinden we ook in toepassingen als ontleedbare stof (verbinding) bij het bedrukken van katoen, conserveren van hout, cosmetica (haarverf), desinfectiemiddel, email, glazuur, halfgeleiders, katalysator bij de polymerisatie van polyurethaan, keramiek, kit, kleurstof voor haar, lucifers, pigment/kleurstof.

Lood kan in het lichaam worden opgenomen door inademing en door inslikken.
Een voor de gezondheid schadelijke concentratie van in de lucht zwevende deeltjes lood kan snel bereikt worden bij verstuiven, vooral van loodverbindingen in poedervorm.

Lood en de mens

Lood kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid als het loodgehalte in het lichaam boven een bepaald niveau komt. Dit kan op twee manieren gebeuren: plotseling (acuut) of sluipend (chronisch).

Acute loodvergiftiging ontstaat door blootstelling aan hoge concentraties looddampen of via de opname van chemische stoffen waarin veel lood aanwezig is.
Door voortdurend en langdurig inademen en/of inslikken van lood(stof) ontstaat een chronische loodvergiftiging. Deze langdurige of herhaalde blootstelling heeft effect op het beenmerg (bloedarmoede), het zenuwstelsel en de nieren.

Bij acute loodvergiftiging zijn er klachten en verschijnselen van het maag-darmkanaal (verstopping, slechte eetlust, buikpijn of kolieken) en de hersenen (centraal zenuwstelsel; verwardheid).

Bij chronische loodvergiftiging zijn er klachten en verschijnselen van het beenmerg, het maag-darmkanaal, de hersenen en zenuwen elders in het lichaam (centraal en perifeer zenuwstelsel), de nieren en/of er is invloed op de voortplanting.

Preventie

Sinds 31 maart 1988 is in Nederland het Loodbesluit van kracht, naar aanleiding van de EG-richtlijn van 1982 (nu opgenomen in de Arbo-wet). Voordat een werknemer begint met werken op een plek met loodblootstelling moet er een aanstellingskeuring plaatsvinden waarbij het loodgehalte in het bloed wordt gemeten. Ook moet er een algemeen medisch onderzoek plaatsvinden (Loodprotocol, 1988).

Daarna moet er minstens tweemaal per jaar de gelegenheid geboden worden aan de werknemers om het loodgehalte in het bloed te laten meten en minstens eenmaal per jaar tot medisch onderzoek. (Loodprotocol, 1988). Ook bij werkers in de bodemsanering en bij lassers wordt soms lood in het bloed bepaald.

Er zijn verschillende actieniveaus opgesteld.
Bij een loodgehalte lager dan 300 μg/L bloed is alles in orde.
Bij een loodgehalte hoger dan 300 μg/L bloed moet er volgens het protocol acties ondernomen worden (Loodprotocol, 1988).

De loodconcentratie in de lucht moet ook regelmatig gemeten worden. Er kan volstaan worden met één meting per jaar indien er geen verandering in de werkmethoden en de omstandigheden plaatsvindt, en:
1) het loodgehalte in het bloed van geen enkele werknemer meer bedraagt dan 600 μg/L bloed
2) uit twee opeenvolgende voorafgaande metingen is gebleken, dat de loodconcentratie in de lucht minder bedraagt dan 100 μg/m3.

De Nederlandse Maximaal Aanvaarde Concentratie (MAC) -waarde van lood is 0,15 mg/m3.

In veel landen is loodvergiftiging een ziekte die verplicht moet worden gemeld (aangifteplicht). Dit houdt in dat alle industrieën die met lood werken aan strenge regels gebonden zijn. Daar hoort ook het dragen van persoonlijke beschermende middelen/uitrusting tijdens het werken met lood bij en een toereikende vergoeding voor degenen die een loodvergiftiging oplopen.

Voorkom verspreiding en blootstelling van lood(stof) door veilige werkmethoden, afzuiging, goede adembescherming etc. Dat geldt bij uitstek voor de blootstelling van (zwangere) vrouwen aan lood.
Zuig/veeg de gemorste stof bij elkaar en schep het in vaten, waarbij - indien nodig - het eerst nat gemaakt wordt  om stofvorming te voorkomen. Verzamel zorgvuldig de restanten en voer het daarna naar een veilige plaats. Lood mag NIET in het milieu terecht komen.

persoonlijke bescherming bij deze werkzaamheden: filtermasker met P3 filter.

Goede werkplekhygiëne (niet roken, eten, drinken op werkplek en werkkleding niet mee naar huis nemen) is ook een belangrijke preventieve maatregel, waar de leidinggevende toezicht op dient te houden.

Keuring

SMS bv voert zowel de aanstellingskeuringen als de periodieke keuringen uit. Daarbij zijn twee soorten keuringen mogelijk:

  1. De reguliere keuring op spreekuurlocatie met bloedafname en algemeen lichamelijk onderzoek. Als dit met regelmaat plaatsvindt, kan gemeten worden of er tussentijds blootstelling aan lood heeft plaatsgevonden.
  2. De keuring op locatie, waarbij 's-morgens vóór aanvang urine wordt ingenomen en ná arbeid wederom urine wordt verzameld. Beide waardes vertellen is over de blootstelling tijdens de werkzaamheden op die specifieke dag en kan lekken in de preventieve maatregelen opsporen. Denk bijvoorbeeld aan stralers die een brug onderhanden moeten nemen waar ouderwetse loodhoudende menie op zit.

 

Meer informatie over loodwerkerskeuring?

SMS bv is specialist op het gebied van medische keuringen. Voor meer informatie over loodwerkerskeuringen of het maken van een afspraak neemt u contact op met SMS bv.

Secretariaat