" A r b o z o r g   d i e   w e r k t ! "
 

Verzuim

Zoeken

    

Arbeidsdeskundige

De arbeidsdeskundige is een specialist die vanuit zijn vakkennis in staat is belasting en belastbaarheid van mensen te wegen. Het is een specialist in mens, werk en inkomen. De arbeidsdeskundige kan mensen coachen bij het bereiken van reële doelen op het gebied van werk en inkomen.

De arbeidsdeskundige heeft kennis van verschillende zaken zoals het functioneren van mensen in een beroep en de eisen die arbeid aan mensen stelt. Ook kan de arbeidsdeskundige beperkingen die door een bedrijfsarts zijn aangegeven interpreteren en beoordelen wat een individuele werknemer met die beperkingen voor een werkzaamheden kan doen.

Sleutelspeler bij ziekte, ongeval en arbeidshandicap

Mens, werk en inkomen in balans
Als iemand te maken heeft met ziekte, ongeval of arbeidshandicap kan de individuele balans tussen mens, werk en inkomen verstoord raken. De arbeidsdeskundige beoordeelt, herstelt en voorkomt deze disbalans. Via een samenhangende visie en met een aanpak die recht doet aan zowel de mentale en fysieke als de sociale, maatschappelijke, economische en financiële situatie van individuele mensen. Daarmee is de arbeidsdeskundige een specialist op het gebied van mens, werk en inkomen. Een onmisbare sleutelspeler in al die situaties waarbij er sprake is van of dreiging van ziekte, ongeval of arbeidshandicap. Onmisbaar voor werkgevers en verzekeraars, onmisbaar voor werknemers, werkzoekenden en zelfstandigen.
 
Bij (dreigende) arbeidsongeschiktheid van werknemers of werkzoekenden is de problematiek vaak complex en altijd individueel van aard. Ieder mens is uniek in de combinatie van persoonlijke problematiek en individuele beleving. Doorgaans vormen meerdere binnen én buiten de persoon gelegen factoren een concrete belemmering. De dienstverlening van de arbeidsdeskundige stoelt daarom op een integrale, individuele en praktische aanpak. De arbeidsdeskundige brengt de situatie vanuit alle relevante invalshoeken in kaart en weegt zo de individuele mogelijkheden. Daarnaast probeert de arbeidsdeskundige mensen ook te coachen. Samen met de persoon in kwestie gaat hij op zoek naar een nieuwe balans. Door te motiveren, te overtuigen, en waar nodig ook door te confronteren. Door de mens een spiegel voor te houden, te reflecteren. Mensen worden op deze manier direct regisseur van hun eigen (re-)integratie.

Weging individuele mogelijkheden
Bij de dienstverlening van de arbeidsdeskundige staat telkens de matching centraal tussen iemands individuele werkvermogen en de eisen die specifiek werk stelt. Deze matching is een complex proces waarbij de arbeidsdeskundige iemands individuele belastbaarheid, beleving en mogelijkheden zorgvuldig afweegt tegen de (toekomstige) belasting in werk. De arbeidsdeskundige heeft kennis van het functioneren van individuele mensen in een beroep, maar is ook volledig op de hoogte van de eisen die werk aan mensen stelt. Tegelijkertijd weet de arbeidsdeskundige als geen ander wanneer en waarom stagnatie kan optreden en heeft de arbeidsdeskundige zicht op de beleving van de persoon in kwestie.
 
Ook meet de arbeidsdeskundige de materiële en immateriële schade die ziekte, ongeval of arbeidshandicap voor iemand veroorzaakt. Met zijn kennis van publieke en private verzekeringsaspecten kan de arbeidsdeskundige bij ziekte, ongeval of arbeidshandicap de schadelast van werknemers en zelfstandigen vaststellen én beperken. Leiden de inspanningen toch tot een claim, dan waarborgt de arbeidsdeskundige een zorgvuldige beoordeling.
 
Samen met de klant werken aan reële doelen
Naast het wegen van individuele werkmogelijkheden brengt de arbeidsdeskundige mensen ook in beweging. De arbeidsdeskundige heeft daarbij de rol van coach. Hij ondersteunt mensen die te maken hebben met ziekte, ongeval of arbeidshandicap bij het bereiken van reële doelen op het gebied van mens, werk en inkomen. Centrale vraag die de arbeidsdeskundige zich stelt: welke stappen kan het individu zetten om terugkeer naar werk mogelijk te maken? Belangrijker nog: in welke volgorde kunnen stappen het beste gezet worden, uitgaand van iemands mogelijkheden, persoonlijke beleving en inkomenspositie? Vanuit deze integrale aanpak zoekt de arbeidsdeskundige naar oplossingen om het resterende werkvermogen op korte én lange termijn optimaal te benutten. Niet beperkingen, maar individuele mogelijkheden staan hierbij centraal.
 
Arbeidsdeskundigen hebben bij dit alles allereerst de rol van coach. Ze brengen mensen in hun kracht door ze te empoweren. Dit gebeurt door te luisteren, te motiveren, maar ook door mensen te confronteren en een spiegel voor te houden. De arbeidsdeskundige is adviseur in mogelijkheden, onderhandelaar in oplossingen, aandrager van besluiten.

Meer informatie over de werkzaamheden van de arbeidsdeskundige en andere relevante zaken over dit beroep vindt u op de website van de Nederlandse Vereniging Van Arbeidsdeskundigen (NVVA).

SMS bv werkt samen met verschillende arbeidsdeskundigen die ingezet worden tijdens de verzuimbegeleiding voor onderzoek en advies naar de arbeidsmogelijkheden binnen de eigen onderneming (spoor 1) of reïntegratie buiten de eigen onderneming (spoor 2). De met SMS bv samenwerkende arbeidsdeskundigen confirmeren zich aan de kwaliteitseisen van SMS bv. Zij overleggen en rapporteren ook aan de bedrijfsarts, zodat de begeleiding van de werknemer én werkgever optimaal is.

Gerelateerd:

>> Verkort arbeidsdeskundig onderzoek in week 18
>> Arbeidsdeskundig onderzoek en advies
>> Arbeidsdeskundig werkplekonderzoek 

Secretariaat