" A r b o z o r g   d i e   w e r k t ! "
 

Verzuim

Zoeken

    

Wet BeZaVa

Wet BeZaVa: Premieconsequenties voor werkgevers

De wet BeZaVa (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters) heeft als doel het terugdringen van verzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters. Dit zijn ex-werknemers die een ziektewetuitkering aanvragen en/of reeds ontvangen. Zij vormen inmiddels de grootste groep instromers in de WIA.

Sinds 1 januari 2014 gaat elke werkgever een aparte premie betalen voor de Ziektewet en de WGA Flex. Beide premies zijn gebaseerd op de uitkeringslasten van ex-werknemers in het verleden. Voor 2014 is het refertejaar 2012, voor 2015 is het refertejaar 2013, etc.

Zijn werknemers op het einde van het dienstverband 'ziek uit dienst' gegaan, of hebben (ex-)werknemers binnen 28 dagen na het einde van het dienstverband een ziektewetuitkering aangevraagd en ontvangen? Dan kan de (ex-)werkgever de uitkeringslasten omgerekend naar een premiepercentage tegemoetzien!

In hoeverre de uitkeringen aan u worden toegerekend is afhankelijk van de omvang van uw bedrijf:

Loonsom tot 10x gemiddelde premieloonsom

+/- € 303.000,-

Premie gebaseerd op uitkeringen in de sector

(volledige sectorale premie)

Loonsom tussen 10x en 100x gemiddelde premieloonsom

tussen +/- € 303.000,- en € 3.030.000,-

 

Premie deels gebaseerd op uitkeringen in de sector

en deels individueel

(hoe groter de werkgever des te meer individueel

Loonsom meer dan 100x gemiddelde premieloonsom

meer dan +/- € 3.030.000,-

Premie volledig gebaseerd op toegekende uitkeringen

(volledig individuele premie


De wet is er dus op gericht om de schade te verhalen bij de werkgever waar de schade is veroorzaakt, ongeacht of de werkgever de kans heeft gehad om invloed uit te oefenen op het verzuim.

Het blijkt dat de administratie van het UWV niet feilloos is. Daarom is het belangrijk dat de toekenningen Ziektewet en WGA Flex door de werkgever goed worden gecontroleerd! Heeft u als werkgever geen toekenningsbeslissing ontvangen, dan heeft u ook geen schade. Anders wordt op basis van de toegekende schade de werkgever vervolgens een beschikking premie Werkhervattingskas toegezonden.

Controleer de toekenningsbeslissing Ziektewet goed!

Het is belangrijk dat u de toekenningsbeslissing Ziektewet van het UWV goed controleert. Een onterecht toegerekend BSN nummer kost u in het ergste geval tot 12 jaar uitkeringslasten!

Zorg dat u geen tijd verliest:
- Vraag binnen vier weken de beslissing aan na ontvangst van het bericht van het UWV
- U heeft slechts 6 weken na dagtekening van de beslissing om bezwaar te maken

Heeft u nog vragen? 

U vindt meer informatie op uwv.nl/premie2014. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon Werkgevers via 0900 - 92 95 (lokaal tarief). 

Uiteraard kunt u ook met SMS bv contact opnemen via het contactformulier of telefonisch: 046 - 43 61 333

Gerelateerd:

- Modernisering Ziektewet
- Premie ZW-Flex

Andere functie

Andere functie binnen het bedrijf

Kan uw werknemer niet in zijn eigen functie terugkeren? Ook niet met hulp, voorzieningen of een aangepaste werkplek? Dan zoekt u samen eerst naar ander passend werk binnen het bedrijf. Dat is werk dat uw werknemer met zijn gezondheidsklachten nog kan doen.

Wat voor werk kunt u aanbieden?

Zorg ervoor dat de functie:

 • zo veel mogelijk aansluit bij het eerdere werk van uw werknemer. Bied scholing aan als dat nodig is of wissel taken met een andere werknemer;
 • hetzelfde aantal uren is als de oude functie;
 • voor langere tijd is.

Wat verwachten wij van u?

Wij verwachten het volgende als u op zoek gaat naar een andere functie binnen het bedrijf:

 • Onderzoek alle mogelijkheden, ook als u te maken heeft met inkrimping. Alleen informeren naar vacatures of het laten meedraaien in sollicitatieprocedures is niet voldoende. Het is alleen niet nodig dat u andere werknemers ontslaat.
 • Ga in op voorstellen van de werknemer. Ook al zijn hiervoor aanpassingen nodig. U kunt deze voorstellen alleen afwijzen als u hier zwaarwegende redenen voor heeft.

Werkt uw werknemer niet mee?

Uw werknemer is verplicht om aan zijn re-integratie mee te werken. Bijvoorbeeld door tijdelijk ander werk binnen uw bedrijf te accepteren. Of door een cursus te volgen. Werkt uw werknemer niet mee? Dan mag u hem minder loon betalen.

Heeft u geen ander werk kunnen vinden?

Lukt het niet om uw werknemer binnen uw eigen bedrijf te laten terugkeren? Dan gaat u samen op zoek naar een andere werkgever. Begin hier op tijd mee: uiterlijk na 1 jaar ziekte. Blijkt bij de beoordeling van de WIA-aanvraag dat u niet op tijd heeft gezocht naar mogelijkheden buiten uw bedrijf? Dan moet u het loon van uw werknemer langer doorbetalen.

Deskundigenoordeel UWV

Deskundigenoordeel: als de re-integratie vastloopt

Re-integratie is een zaak tussen werknemer en werkgever. UWV heeft hier meestal geen rol in. Maar loopt de re-integratie van uw werknemer vast en kan uw arbodienst of re-integratiebedrijf u niet verder helpen? Dan kunt u UWV vragen om een deskundigenoordeel. Dit kan u helpen om de re-integratie weer op te pakken.

Wat is een deskundigenoordeel?

Het deskundigenoordeel is een oordeel over de re-integratie op een bepaald moment. Het is dus geen advies over hoe u de re-integratie verder kunt aanpakken. Wij geven een oordeel over de volgende situaties:

 • Kan de werknemer zijn eigen werk doen?
 • Heeft de werknemer genoeg gedaan voor zijn re-integratie?
 • Is het werk binnen of buiten het bedrijf dat de werknemer wil of moet doen passend?
 • Heeft u genoeg gedaan aan de re-integratie van uw werknemer?

Bent u verplicht om iets te doen met het oordeel?

Nee, u bent niet verplicht om iets te doen op basis van het deskundigenoordeel, maar we betrekken het wel bij de beoordeling van het re-integratieverslag.

Wanneer geeft UWV géén deskundigenoordeel?

In de volgende situaties geeft UWV geen deskundigenoordeel:

 • Als u en uw werknemer het met elkaar eens zijn dat de werknemer niet arbeidsongeschikt is door ziekte.
 • Als uw werknemer niet wil meewerken aan het onderzoek of hij geschikt is voor zijn eigen werk.

Wie mag een deskundigenoordeel aanvragen?

Zowel u als uw werknemer mag een deskundigenoordeel aanvragen.

Hoe vraagt u een deskundigenoordeel aan?

Vraag het deskundigenoordeel aan bij UWV met het formulier Aanvraag deskundigenoordeel door werkgever. U betaalt hiervoor € 400. Uw werknemer kan ook een deskundigenoordeel aanvragen.

Omgang met medische gegevens

Brief Ministerie SZW: Omgang met medische gegevens

Bedrijven die actief zijn op het gebied van re-integratie hebben eind oktober 2013 een brief ontvangen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) met als onderwerp "omgang met medische gegevens". Het betreft hierin het dringende verzoek aan de betreffende bedrijven om de processen binnen het bedrijf te doorlopen en zich ervan te verzekeren dat de wet- en regelgeving niet overtreden wordt. Naast de positie van de bedrijfsarts, wordt ook bijzondere aandacht gevraagd voor de positie van de casemanager.

De brief van de directeur-generaal Werk, namens de Minister van SZW, komt in een (in onze ogen late) reactie op de publiciteit van o.a. Zembla over de handel en wandel van verzuimbedrijven, die hun diensten verkopen aan werkgevers om het verzuim te begeleiden en te beperken. Zij werken vaak met personen die - terecht of onterecht - casemanager genoemd worden en met regelmaat de verzuimende werknemer telefonisch en/of persoonlijk benaderen voor het bespreken van het verzuim.
Tijdens dat soort gesprekken wordt vaak in goed vertrouwen van alles verteld door de werknemer, inclusief medisch inhoudelijke informatie en overige persoonlijke privacy gevoelige informatie.

Het komt er eigenlijk op neer dat regelmatig diverse wetgevingen (stelselmatig) overtreden worden zoals de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (wet BIG).

De brief schept vanuit het Ministerie VWS in ieder geval nog een keer duidelijkheid omtrent de inhoud en onder welke voorwaarden informatie gedeeld mag worden met de werkgever van de werknemer die in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid begeleid wordt.

Kort samengevat komt het er op neer dat alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de re-integratie of begeleiding van een verzuimende wernemer door de bedrijfsarts gecommuniceerd mogen worden naar de werkgever. Het gaat daarbij om:

 • De werkzaamheden waartoe werknemer nog wel of niet in staat is;
 • De verwachte duur van het verzuim;
 • De mate van arbeidsongeschiktheid;
 • De eventuele aanpassingen of werkvoorzieningen die werkgever moet treffen in het kader van de re-integratie.


Alle andere gegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim en betreffen in ieder geval de volgende gegevens:

 • Diagnoses, naam ziekte, specifieke klachten of pijnaanduidingen;
 • Eigen subjectieve waarnemingen, zowel over geestelijke als lichamelijke gezondheidstoestand;
 • Gegevens over therapieën, afspraken met artsen, fysiotherapeuten, psychologen, e.d.;
 • Overige situationele problemen zoals relatieproblemen, problemen uit het verleden, verhuizing, overlijden partner, scheiding, e.d.


Als de bedrijfsarts zijn medische taken in het kader van de verzuimbegeleiding delegeert aan anderen, zoals een casemanger, valt de casemanager onder het beroepsgeheim van de bedrijfsarts en mag in dat geval beschikken over de medische gegevens die in de uitoefening van zijn of haar taken strikt noodzakelijk zijn. De casemanager mag dan uitsluidend die informatie uitwisselen die de bedrijfsarts met de werkgever mag uitwisselen.

SMSbv heeft vanaf het begin van haar oprichting nagestreeft dat verzuimbedrijven en/of casemanagers géén toegang hebben tot het medische dossier en ook NIET kunnen beschikken over medische informatie!
Van het delegeren van taken aan casemanagers is bij SMSbv geen sprake!

SMSbv behandelt een casemanager dus eigenlijk hetzelfde als een werkgever en heeft dus op geen enkele wijze de bevoegdheden van de bedrijfsarts gedelegeerd naar de casemanager. Dit ter voorkoming van situaties die door Zembla aan de kaak zijn gesteld in het drieluik van de Verzuimpolitie (Aanrader om de drie afleveringen te bekijken!).

Een casemanager mag alleen de gegevens verwerken die voor de werkgever noodzakelijk zijn bij de re-integratie of begeleiding van werknemers in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid.

De casemanager mag dan - net als de werkgever - niet vragen naar gegevens over de aard en oorzaak van de ziekte en die gegevens ook niet opslaan, ook als die spontaan, vrijwillig door de werknemer worden vertrekt.

Hoe graag werkgevers en casemanagers ook meer zouden willen weten van de oorzaak en de aard van de ziekte die mogelijk aanleiding is tot het verzuim van een werknemer, hier hebben zij geen recht op!

Het is dan ook erg belangrijk dat partijen die betrokken zijn bij de begeleiding van werknemers zich hiervan bewust zijn en hier ook naar handelen.
Werknemers worden helaas nogal eens onder druk gezet om toch informatie uit te wisselen, zonder dat ze zich vergewissen wat met die informatie gebeurd. 

SMSbv adviseert werknemers dan ook notitie te nemen hiervan en in het kader van het eigen dossier en eigen verantwoordelijkheid in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) het volgende te doen:

 • Vraag wie de persoon in kwestie is;
 • Noteer de naam van die persoon, het bedrijf en het telefoonnummer;
 • Vraag naar de functie en de hoedanigheid waarin ze handelen en noteer dat;
 • Geef alleen medische informatie aan de bedrijfsarts;
 • Vraag desnoods het BIG nummer van de bedrijfsarts en noteer dat ook;
 • Vergewis u daarnaast in wat voor een systeem uw gegevens worden opgeslagen;
 • Bij twijfel vraagt u uw volledige dossier op en laat dit eventueel door een deskundige toetsen.


SMSbv heeft daarbij nog een zorg, die nog niet als zodanig door de Minister van VWS wordt genoemd. Dat zijn de systemen waarin gegevens worden opgeslagen. Zo is gebleken dat bijvoorbeeld Humannet zo lek was als een mandje (Zembla uitzending "de Verzuimpolitie Dl. 1"). Ook in andere systemen is zonder veel moeite voor de interne medewerkers toegang te verkrijgen tot het medische dossier of wordt in het casemangers gedeelte door de werkgever of de casemanager een hoop medische informatie vastgelegd die daar niet thuis horen.

Door onder andere Zembla wordt nu eindelijk e.e.a. aan de kaak gesteld. Ook de handel en de wandel van de verzekeringsmaatschappijen die hunkeren naar informatie en werkgever chanteren om vertrouwelijke documenten - die alleen bedoeld zijn voor de re-integratie en de communicatie tussen werkgever, werknemer en de (ingehuurde) begeleiding - op te sturen is in het derde deel van Zembla's "De verzuimpolitie" aan de kaak gesteld.

Voordat alles weer ondersneeuwt en vergeten wordt, is het van belang dit onderwerp serieus te nemen en de werknemer - die door verzuim vaak toch al in een "underdog" positie terecht komt - te beschermen.

Bij SMSbv kunt u rekenen op een goede begeleiding, waarbij persoonlijke en vertrouwelijke informatie in goede handen zijn!

Gerelateerd

Zembla de verzuimpolitie Dl. 1

Zembla de verzuimpolitie Dl. 2

Zembla de verzuimpolitie Dl. 3

 

Mijn werknemer is ziek

Mijn werknemer is ziek, wat doet u bij verzuim van uw werknemer?

Uw werknemer meldt zich ziek bij u. Wat moet u dan doen? We proberen u op weg te helpen.
Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de re-integratie van uw zieke werknemer. Daar werkt u echter samen aan! Voor de eerste twee jaar van verzuim betaald u meestal het loon van uw verzuimende medewerker door.
Verder zult u zich laten bijstaan door uw bedrijfsarts of arbodienst door de verzuimmelding hieraan door te geven.

Tijdens verzuim verantwoordelijk voor loon en re-integratie
Als uw werknemer verzuimt, schakelt u een bedrijfsarts of arbodienst in. Samen gaat u werken aan de re-integratie van uw werknemer. Begin zo snel mogelijk hier mee. Misschien kunt u dan voorkomen dat het verzuim langer duurt dan hoeft. Houd daarom regelmatig contact met uw werknemer. U weet dan wanneer u weer op hem kunt rekenen en uw werknemer keert gemakkelijker terug naar het werk (lagere drempel). Ondertussen betaalt u de eerste 2 jaar van het verzuim zijn loon door.

Melden bij bedrijfsarts of arbodienst
Als u een verzuimende werknemer heeft, schakelt u een bedrijfsarts of arbodienst in. Zij helpen u bij uw verzuimbeleid. Geef daarom zo snel mogelijk door aan uw bedrijfsarts of arbodienst dat uw werknemer verzuimt. Met deze dienst heeft u afspraken gemaakt over hoe en wanneer u een verzuimmelding doet. U meldt uw werknemer niet direct bij het UWV. Dat doet u pas in de 42e verzuimweek.

Bent u aangesloten bij SMS bv, dan zult u in de meeste gevallen gebruik maken van de verzuimmodule van MediBased. Hierin kunt u de verzuimmelding registreren. Automatisch loopt de signaleringsmodule dan mee en wordt u geregeld op de hoogte gehouden van contactmomenten. U kunt hierin ook zelf bepalen welke actie u van SMS bv wenst. U blijft per slot van rekening verantwoordelijk voor de verzuimbegeleidiing en re-integratie van uw werknemer. U houdt daarmee ook zelf de regie over de te nemen actie's en de kosten!

Kort of langdurig verzuim
U meldt uw zieke werknemer altijd aan bij uw bedrijfsarts of arbodienst. Maar u krijgt niet altijd direct te maken met het UWV. Is uw werknemer kort afwezig? Dan hoeft u niets te melden bij het UWV. Maar u gaat wel naar het UWV als uw werknemer langdurig afwezig is door ziekte. Uiterlijk in de 42e week moet u uw werknemer ziek melden bij het UWV.

Is al eerder duidelijk dat uw werknemer lang afwezig zal zijn? En ziet u geen mogelijkheid om te re-integreren omdat hij niet zal herstellen? Dan kan uw werknemer vervroegd WIA aanvragen (IVA-uitkering).

Ziek melden bij het UWV: 42e-weeksmelding
Ziek melden in de 42e week doet u bij voorkeur digitaal. Dat betekent minder handelingen, kortere wachttijden en minder risico op fouten. U doet dit via het werkgeversportaal. Vraag hiervoor een account aan. Heeft u nog geen toegang? Gebruik dan het formulier Ziekteaangifte van langdurige ziekte in de 42e week.

Gebruikt u Digipoort? Dan kunt u uw aanvraag doen via uw eigen loonadministratie die gekoppeld is aan de database van UWV.

Re-integratie bij ziekte
In de Wet verbetering poortwachter is vastgelegd dat u en uw zieke werknemer samen werken aan de re-integratie. Dat kan op verschillende manieren. Zijn u en uw werknemer het niet met elkaar eens over de re-integratie? Dan kunt u een deskundigenoordeel aanvragen.

Gerelateerd:

- Verzuimbeleid
- Verzuimprotocol

- MediBased
- Wat mag u vragen bij verzuim?
Kort frequent verzuim
Langdurig verzuim
Psychisch verzuim
- Vervroegd WIA
- Wet Verbetering Poortwachter
Deskundigenoordeel bij UWV

Secretariaat