" A r b o z o r g   d i e   w e r k t ! "
 

Verzuim

Zoeken

    

Premie ZW-Flex

Premie ZW-Flex

Het UWV stuurt de werkgevers dit jaar (2013) brieven die informeren over de Premie ZW-Flex. Het is van belang om hier direct actie op te ondernemen door het opvragen van de zogenaamde "beslissing van arbeidsgeschiktheid" van werknemers die in de brief worden vermeld. U machtigt daarbij een arts of professioneel rechtshulpverlener om informatie te ontvangen van het UWV en u op basis daarvan nader te informeren over de (niet medische) toedracht van de toekenning van een Ziektewet-uitkering aan uw (ex-)werknemer.

In de brief wordt u geïnformeert dat vanaf 2014 de manier waarop de premie ZW-flex wordt berekend verandert. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de hoogte van de premie die u afdraagt aan de Belastingdienst. Uw premie van 2014 wordt gebaseerd op Ziektewet-uitkeringen die in 2012 zijn toegekend aan flexwerkers die bij u in dienst waren. Bij deze brief vindt u ook een overzicht van Ziektewetuitkeringen die aan u als werkgever worden toegerekend.

In de brief vertelt het UWV u meer over de verandering van de berekening van de premies, over de edewerkers om wie het precies gaat en over het doel van dat overzicht.

Waarom de verandering in de berekening?

Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. De wet heeft tot doel om de instroom in de WIA te beperken. De uitkeringslasten van ziekte en arbeidsongeschiktheid worden grotendeels toegerekend aan de werkgever bij wie de (tijdelijke) werknemer ziek is geworden. Daardoor worden werkgevers gestimuleerd om actief mee te werken aan het herstel en de re-integratie van hun werknemers.

Wat verandert er voor u?

De manier waarop de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) wordt vastgesteld, wordt aangepast. Op dit moment betaalt u een gedifferentieerde premie WGA voor werknemers met een vast dienstverband (WGA-vast). Vanaf premiejaar 2014 betaalt u ook gedifferentieerde premies ZW en WGA voor flexwerkers (ZW-flex en WGA-flex).

Flexwerkers

Voor de wet BeZaVa zijn flexwerkers medewerkers die:

  • ziek worden en een fictief dienstverband hebben, zoals thuiswerkers of provisiewerkers;
  • ziek uit dienst gaan (uitzendkrachten met een contract met uitzendbeding, medewerkers met een tijdelijk dienstverband en medewerkers die ziek zijn op het moment waarop hun vaste dienstverband wordt beëindigd);
  • binnen 4 weken na het einde van hun dienstverband ziek worden (nawerking van de Ziektewet).

Premie 2014

Het UWV berekent de gedifferentieerde premie Whk 2014 op basis van gegevens over 2012. Het gaat daarbij om Ziektewet- en WGA-uitkeringen die in dat jaar zijn toegekend aan (ex-)medewerkers van uw bedrijf. Omdat u belanghebbende bent bij de beslissingen die het UWV neemt over die uitkeringen, ontvangt u normaal gesproken kopieën van brieven met deze beslissingen. Maar die beslissingen heeft u niet gekregen van uitkeringen die in 2012 zijn toegekend. De reden hiervoor is dat de wet BeZaVa pas in oktober 2012 is goedgekeurd door de Eerste Kamer.

Opvragen beslissingen over Ziektewet-uitkeringen in 2012

Bij de brief die u van het UWV ontvangt, vindt u een overzicht van Ziektewet-uitkeringen die het UWV in 2012 heeft toegekend aan uw (ex-)medewerkers. Het gaat om beslissingen over het recht op de uitkering of de hoogte of duur ervan. Als u dat wilt, kunt u kopieën krijgen van deze beslissingen. Geef dit dan aan op het overzicht dat bij de brief van het UWV is toegevoegd en stuur het vóór 16 augustus 2013 naar het UWV op. U kunt hiervoor de antwoordenvelop bij de brief van het UWV gebruiken.

Als belanghebbende bij de beslissingen over de Ziektewet-uitkeringen heeft u recht om bezwaar te maken tegen deze beslissingen. In de brief die u bij de kopieën van de beslissingen krijgt, staat hoe u dit kunt doen.
Het UWV versturen de overzichten van Ziektewet-uitkeringen gefaseerd naar werkgevers. Daarom is het mogelijk dat u later dit jaar nog een brief met een overzicht ontvangt. Wij streven ernaar dat u deze extra brief vóór 1 september 2013 ontvangt. 
Hebben wij in 2012 een WGA-uitkering toegekend aan (ex-)medewerkers van u? Dan krijgt U daarover een aparte brief.

Heeft u nog vragen?

U vindt meer informatie op uwv.nl/premie2014. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon Werkgevers via 0900 - 92 95 (lokaal tarief).

Uiteraard kunt u ook met SMS bv contact opnemen via het contactformulier of telefonisch: 046 - 43 61 333

Gerelateerd:

- Modernisering Ziektewet
-
 Wet BeZaVa

 

 

Secretariaat