" A r b o z o r g   d i e   w e r k t ! "
 

Verzuim

Zoeken

    

Wat mag u vragen bij verzuim?

Bij een verzuimmelding hebt u zich als werkgever aan regels te houden. U mag niet vragen wat de werknemer mankeert! Wat mag u vragen bij verzuim?

Een werknemer hoeft wettelijk gezien niet te melden wat hij of zij mankeert bij een verzuimmelding. Bij een relatief eenvoudige aandoening zal een werknemer meestal zelf de reden van het verzuim aangeven. Zoals een griep, verkoudheid, hoofdpijn, misselijkheid, worden vaak toch door de werknemer als reden van het verzuim gemeld richting werkgever. Maar soms kan een werknemer zijn redenen hebben om de werkgever niet te melden wat er precies aan de hand is. Vooral als de reden van het verzuim ingrijpt op de privacy en de persoonlijke levenssfeer.

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) functioneert op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens. Volgens het CBP mag je als werkgever bij een ziekmelding de volgende vragen stellen:

  • Contactgegevens waarop werknemer is te bereiken zoals (verpleeg)adres en telefoonnummer(s)
  • De verwachte duur van het verzuim
  • Afspraken maken over lopende werkzaamheden en -afspraken
  • Of werknemer onder een vangnetbepaling van de Ziektewet valt (in zo'n geval betaalt het UWV het loon in plaats van de werkgever)
  • Of het verzuim verband houdt met een arbeidsongeval (dus NIET of het arbeidsgerelateerd is!)
  • Of er verband is met een verkeersongeval i.v.m. regresmogelijkheid (De werkgever zou in zo'n geval de kosten van verzuim en reintegratie misschien kunnen verhalen op de veroorzaker)

Als werkgever mag u dus niet vragen naar de aard of oorzaak van de ziekte!

Mocht een werknemer uit eigen beweging iets vertellen over zijn of haar aandoening, dan mag u dit slechts in uitzonderlijke gevallen noteren in het personeelsdossier. U mag in princiepe geen medische informatie noteren binnen uw bedrijf over uw werknemer(s)! Zo'n registratie is verboden!

Helaas gebeurd dat nog te vaak en realiseren bedrijven zich onvoldoende dat zij hiermee een wettelijke overtreding begaan.

Controle en begeleiding

Omdat de werkgever bij verzuim verplicht is het loon door te betalen, althans als er sprake is van ziekte en/of gebrek, mag de werkgever controleren of werknemer echt ziek is. Bij zwaarwegende redenen - zoals bijvoorbeeld het vermoeden dat de werknemer elders werkt, terwijl hij zich bij u heeft ziekgemeld - mag u als werkgever bijvoorbeeld een recherchebureau inschakelen.

In de meeste gevallen zal de arbodienst of bedrijfsarts ingeschakeld worden voor het beoordelen van de (mate) van arbeidsongeschiktheid en advies over de mogelijkheden voor arbeid. De werknemer dient mee te werken aan het onderzoek door de bedrijfsarts. De bdrijfsarts (en evt. arbodienst) mag alleen noodzakelijke informatie mededelen om bijvoorbeeld te beoordelen of het loon doorbetaald moet worden en welke stappen ondernomen moeten worden voor verzuimbegeleiding en reintegratie.

U mag dus ook niet bij de bedrijfsarts gaan "vissen" naar de aard of de oorzaak van de ziekte!

Verzuimprotocol

Regels mag u als werkgever voor uw werknemers opstellen. Een verzuimprotocol geeft aan waar werknemers zich aan moeten houden. Denk daarbij aan bepaalde tijdstippen dat de werknemer zéker bereikbaar moet zijn voor controle van de bedrijfsarts of wat te doen als de ziekte ontstaat in het buitenland, etc.

SMSbv kan u ondersteunen bij het opstellen van zo'n verzuimprotocol. Neem gerust contact met ons op, ook als u vragen heeft over uw (huidige) verzuimbegeleiding.

Secretariaat